Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Shop Nick Ngọc Rồng

Số tài khoản: 13,585

Đã bán: 16,280

Shop Nick Liên Quân

Số tài khoản: 1,859

Đã bán: 1,892

Shop Nick Free Fire

Số tài khoản: 506

Đã bán: 572

Shop Nick Làng Lá

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Danh mục dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ: 7

Giao dịch: 2,124

Danh mục game random

Số tài khoản: 9,295

Đã bán: 18,216

Số tài khoản: 5,863

Đã bán: 6,248

Số tài khoản: 13,464

Đã bán: 1,980

Số tài khoản: 1,936

Đã bán: 2,420

Số tài khoản: 33

Đã bán: 66

Số tài khoản: 2,090

Đã bán: 1,782

Số tài khoản: 814

Đã bán: 880

Chốt vào cuối tháng 30-04
-Top 1: 100k

-Top 2: 50k

-Top 3: 20k
Chỉ tính khi nạp trên 1tr

LỊCH SỬ GIAO DỊCH