Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Shop Nick Ngọc Rồng

Số tài khoản: 21,428

Đã bán: 31,196

Shop Vật Phẩm Ngọc Rồng

Số tài khoản: 572

Đã bán: 726

Shop Nick Liên Quân

Số tài khoản: 2,244

Đã bán: 2,794

Shop Nick Free Fire

Số tài khoản: 880

Đã bán: 1,056

Danh mục game random

Số tài khoản: 14,707

Đã bán: 28,732

Số tài khoản: 6,776

Đã bán: 12,694

Số tài khoản: 2,409

Đã bán: 3,300

Số tài khoản: 2,013

Đã bán: 2,640

Số tài khoản: 2,090

Đã bán: 2,772

Số tài khoản: 814

Đã bán: 1,474

Chốt vào cuối tháng 30-04
-Top 1: 100k

-Top 2: 50k

-Top 3: 20k
Chỉ tính khi nạp trên 1tr

LỊCH SỬ GIAO DỊCH