Tất cả
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại: Giày
150,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Xayda
Phân loại: Rada
250,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Xayda
Phân loại: Ao
300,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Xayda
Phân loại: Giày
250,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại: Ao
100,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại: Giày
100,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Namec
Phân loại: Set hp
300,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại: Set sd
100,000đ
set hút hp trai đất
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại:
650,000đ
Sét sức đánh trái đất
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại:
800,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Namec
Phân loại: Set
300,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Xayda
Phân loại: Sd
1,500,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
Phân loại: Hp
300,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Xayda
Phân loại: Hp
300,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Namec
Phân loại:
500,000đ