Tất cả
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
8,000,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Trái Đất
1,800,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
1,700,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Xayda
300,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Xayda
2,000,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
250,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
1,200,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
400,000đ
Tặng vàng ngọc như ảnh
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
800,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
750,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
600,000đ
sc2
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
450,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
450,000đ
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
600,000đ
Lý tiểu nương vĩnh viễn
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
400,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
250,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
350,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
400,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
420,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
400,000đ