Tất cả
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
2,000,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
1,800,000đ
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
2,000,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
1,700,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
3,000,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
2,000,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
1,700,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
2,200,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
5,500,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
5,500,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
2,500,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
1,800,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
2,000,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
2,000,000đ
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Namec
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
4,800,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
1,500,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Xayda
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
500,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Namec
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
550,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
250,000đ
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
250,000đ