Tất cả
Tướng: 50
Trang phục: 74
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
900,000đ
Tướng: 58
Trang phục: 66
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
700,000đ
Tướng: 52
Trang phục: 66
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
700,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 34
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
600,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 53
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
700,000đ
Tướng: 48
Trang phục: 52
Ngọc 90: Không
Rank: Bạch Kim
700,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 52
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
700,000đ
Lk fb rip ( dư 3 đá quý, ngọc chuẩn...
Tướng: 57
Trang phục: 77
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
800,000đ
Dư 3v đá quý
Tướng: 65
Trang phục: 77
Ngọc 90:
Rank: Kim Cương
900,000đ
Tướng: 34
Trang phục: 14
Ngọc 90:
Rank: Đồng
100,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 37
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
300,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 37
Ngọc 90:
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 40
Trang phục: 48
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
400,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 21
Ngọc 90: Không
Rank: Vàng
350,000đ
Tướng: 42
Trang phục: 30
Ngọc 90:
Rank: Vàng
150,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 44
Ngọc 90: Không
Rank: Bạch Kim
400,000đ
Tướng: 39
Trang phục: 39
Ngọc 90: Không
Rank: Bạch Kim
400,000đ
Tướng: 44
Trang phục: 54
Ngọc 90: Không
Rank: Kim Cương
500,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 44
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
250,000đ
Tướng: 51
Trang phục: 58
Ngọc 90:
Rank: Bạch Kim
400,000đ